Sinds 1898 - toonaangevend in Noord-Holland
Showroom
Maandag t/m vrijdag 8:00-1700 Zaterdag en avonden op afspraak Maak een afspraak: 023 532 6013

Algemene voorwaarden

Hier komen vind u de Algemene Voorwaarden van Troupin B.V. Op al onze overeenkomsten zijn van toepassing de voorwaarden als gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Haarlem, onder nummer 32/92 dd. 12-03-1992, welke op eerste verzoek ten kantore ter inzage liggen en in kopie worden verstrekt. 

Artikel 1.

Alle aanbiedingen zijn, tenzij een duur is bepaald, niet langer van kracht dan 30 dagen. Mondelinge afspraken binden slechts na schriftelijke bevestiging.

Artikel 2.

Hoeveelheden in de overeenkomst genoemd worden, voor zover het natuursteen betreft, berekend op de wijze als in de natuursteenbranche gebruikelijk is, dat wil zeggen naar bepaalde minima naar maten en voor oppervlakten en inhoudsmaten wordt naar boven afgerond naar hele centimeters en hele decimeters etc.

Artikel 3.

a. Bij levering van de materialen wordt de plaats in de overeenkomst genoemd aangehouden tenzij die plaats niet met normale transportmiddelen geacht kan worden bereikt, dan is de leverancier gehouden zelf een plaats van levering aan te wijzen als in alle redelijkheid passend is.

b. Tenzij binnen 24 uur na aflevering wordt gereclameerd, is de afnemer niet meer gerechtigd over het afgeleverde te klagen tenzij de afnemer aantoont dat hij gedurende deze 24 uur in een overmacht verkeerde het geleverde te controleren.

c. Over verdeling en plaatsbepaling van een opgegeven inscriptie kan niet worden gereclameerd. De verdeling en plaatsbepaling van de inscriptie wordt bepaald door de leverancier binnen de normen van redelijk vakmanschap. 

d. Bij terecht reclameren over geleverde zaken zal de leverancier binnen redelijke tijd een andere zaak leveren welke wel aan de overeenkomst voldoet. Is dit in redelijkheid niet van de leverancier te verlangen binnen de in de overeenkomst omschreven voorwaarden, dan is de overeenkomst van rechtswege ontbonden, tenzij over de veranderde voorwaarden in redelijkheid overeenstemming wordt bereikt, zonder dat een der partijen jegens de ander schadeplichtig is.

e. Vlekken of haarscheuren, ontstaan na levering, voor zover niet te wijten aan ondeskundige plaatsing door de leverancier, zijn onder geen enkele garantie begrepen. Hetzelfde geldt voor de kwaliteit van lak of bladgoud. Dat wordt naar redelijk vakmanschap geleverd maar daar wordt gezien de aard van het materiaal en het materiaal waarop een en ander wordt aangebracht, geen enkele garantie op verstrekt.

f. Monsters van natuursteen moeten als typen worden beschouwd zodat kleur- en structuurverschillen toelaatbaar zijn.

g. Vakkundig in het geleverde aangebracht lijm-, kram- of stopwerk is toelaatbaar indien de aard van het materiaal zodanig werk noodzakelijk maakt.

h. De leverancier bindt zich jegens de wederpartij zaken te leveren die van deugdelijke kwaliteit zijn vervaardigd en binnen de afwijkingen blijven als acceptabel geacht voor de branche en werkzaamheden naar deugdelijk vakmanschap te verrichten.


Artikel 4.

a. De leverancier verkeert in overmacht indien zich onafhankelijk van de wil van de leverancier of van de wederpartij een omstandigheid voordoet als gevolg waarvan de nakoming van de overeenkomst redelijkerwijze door de wederpartij niet meer van de leverancier kan worden verlangd. 

b. Indien de leverancier van oordeel is dat de overmachtsituatie van blijvende aard is zal de leverancier zulks aan de wederpartij schriftelijk mededelen en zal de overeenkomst door die schriftelijke mededeling zonder rechterlijke russenkomst ontbonden zijn zonder dat de leverancier tot enige schadevergoeding is gehouden. 

Artikel 5.

a. Reclames terzake van uitwendig waarneembare gebreken dienen binnen de in art. 3b genoemde termijn te geschieden. 

b. Reclames terzake van facturen dienen binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk bij de leverancier te zijn ingediend.

Artikel 6.

De door de leverancier geleverde zaken blijven eigendom totdat de wederpartij zich van zijn betalingsverplichting jegens de leverancier volledig heeft gekweten. Bij de verwerking, als daar nieuwe zaken uit ontstaan waarvan de geleverde zaken onderdeel uitmaken, krijgt de leverancier een mede-eigendomsrecht en wel voor de waarde van de geleverde zaken.

Artikel 7.

Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders is omschreven. Bij wanbetaling geldt een boeterente van 1% per maand of gedeelte van een maand. Na ingebrekestelling gelden voor de kosten welke de leverancier moet berekenen de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Artikel 8.

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 9.

De leverancier is gerechtigd gebruik te maken, voor reclamemateriaal, resultaten welke voortvloeien uit door de wederpartij gegeven opdrachten binnen de gangbare normen binnen de Nederlandse marketing heersend.

Artikel 10.

Op deze overeenkomst zijn voorts van toepassing de voorwaarden als gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Haarlem, onder nummer 32/92 dd. 12-03-1992, welke op eerste verzoek ten kantore ter inzage liggen en in kopie worden verstrekt. 
mail Troupin voor een afspraak

Over Troupin van 1898

Troupin bestaat sinds 1898 en is daarmee het oudste bedrijf van Haarlem en omstreken op het gebied van grafmonumenten en natuursteen.

In de eigen steenhouwerij worden alle grafmonumenten vervaardigd. Het bedrijf is een ambachtelijk familiebedrijf dat al vijf generaties staat voor zorg, kwaliteit, meesterschap en garantie.

Troupin wordt geleid door Guy Troupin. Samen met zijn medewerkers zorgt hij dat persoonlijke aandacht en optimale dienstverlening centraal staan.